مولد های دیزلی

perkins

kVA مولد دیزلی 9.5-22 

perkins

kVA مولد دیزلی 33-220

perkins

kVA مولد دیزلی 250-330

perkins

kVA مولد دیزلی 400-450

perkins

kVA مولد دیزلی 500 -550

perkins

kVA مولد دیزلی 715-605

perkins

kVA مولد دیزلی 800-2500