مولد گازی
gp

kVA مولد گازی 24 -10

gp

kVA مولد دیزلی 30-12.5

gp

kVA مولد دیزلی 1250-51