مولد های دیزلی

cummins

(ES-range) 68-16.5 kVA   مولد دیزلی

cummins

kVA مولد دیزلی 38-8

cummins

kVA مولد دیزلی 80 -55

cummins

kVA 90-150  مولد دیزلی

cummins

kVA مولد دیزلی 250-175

cummins

kVA مولد دیزلی 330-275

cummins

kVA 350-440 مولد دیزلی

cummins

kVA مولد دیزلی 550-500

cummins

kVA مولد دیزلی 900-706

cummins

kVA 1110-1675مولد دیزلی

cummins

kVA مولد دیزلی 2500-2063

cummins

kVA مولد دیزلی 3325-2750

cummins
 (کانتینری) kVA 700-2250 مولد دیزلی